Vedtægter

Vedtægter – Navn og formål

§1 Navn:
Foreningens navn er ESBJERG CITY

§2 Formål:
Foreningen har til formål at markedsføre og videreudvikle Esbjerg bymidte som et attraktivt handelscentrum til gavn for industri, handel, specielt detailhandlen, sport og kultur, samt at varetage foreningens og medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder.

Formålet søges fremmet bl.a. ved:
1) markedsføringsmæssige aktiviteter i bymidten, herunder underholdning m.v.
2) forbedring af gadernes udsmykning og udstyr i samarbejde med Esbjerg Kommune.
3) forbedring af trafikafviklingen og parkeringsforholdene i bymidten i samarbejde med Esbjerg
Kommune.
4) markedsføring af bymidten.
5) formidling af et godt samarbejde mellem bymidtens erhvervsdrivende, institutioner og de offentlige myndigheder om forbedring af forretnings- og bymiljøet.

§3. Medlemmer: Som medlemmer kan optages enhver næringsdrivende, institution og grundejer i bymidten samt virksomheder udenfor dette område.

Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen, at medlemmerne stedse loyalt iagttager og arbejder for virkeliggørelsen af foreningens formål.

Der indgås skriftlig aftale om ethvert medlemskab, og der udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter.

Et medlemskab er knyttet til én virksomhedsadresse. Såfremt en person eller virksomhed driver forretning fra flere forretningssteder eller flere virksomheder træffes særskilt aftale for hver adresse.

Indmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året med virkning fra førstkommende 1. i en måned. Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 6 måneders varsel til den 31. december. Ved virksomhedsoverdragelse/ophør kan udmeldelse dog ske med 14 dages varsel til overdragelses/ophørsdatoen. For grundejere ophører medlemskabet ved salg/fraflytning.

Hæftelse

§4. Hæftelse: Intet medlem hæfter for foreningens gæld eller kan ved medlemskabets ophør gøre krav på nogen andel af foreningens formue.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Kontingent til foreningen:

§5 Kontingent m.v.: De enkelte medlemmers kontingent betales i forhold til indplacering i en
gruppeinddeling eller i henhold til aftale.

Bidrag til julebelysning betales i.h.t. aftale.

Medlemmer med detailforretning indplaceres i en gruppeinddeling (gruppe 1 til 9) i forhold til det forudgående kalenderårs bruttoomsætning (ekskl. moms). Disse medlemmer er pligtige til hvert år inden 1. februar på tro og love at oplyse, hvilken kontingentgruppe de tilhører.
Oplysningerne afgives til foreningens administration, der sammen med foreningens generalforsamlingsvalgte revisor er pålagt tavshedspligt med hensyn til disse oplysninger – også overfor de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens revisor og/eller administrator kan kræve en revisorerklæring til dokumentation for placeringen.

For medlemmer, der ikke driver gængs detailforretningsvirksomhed (pengeinstitutter, apoteker, liberale erhverv o.lign.) udarbejder foreningens bestyrelse regler for indplacering i de nævnte grupper eller for udregning af kontingentets størrelse.

Kontingentet for de enkelte grupper og regler for indplacering af de enkelte medlemskategorier fastsættes og godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende “kontingentår”, der går fra 1.juli til 30. juni jvf. vedtægternes § 11.

Kontingentet opkræves forud hver 1.1, 1.4, 1.7. og 1.10.
Sidste rettidige betalingsdag er førstkommende 15. efter opkrævningsdatoen.

Julebelysningsbidraget opkræves særskilt i de enkelte gader.

Kontingentrestance, og/eller gentagne tilsidesættelse af foreningens vedtægter medfører bortfald af alle medlemsrettigheder og kan medføre eksklusion af foreningen.

Generalforsamling

§ 6. Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned. Indkaldelse sker på bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller pr. e-mail, såfremt medlemmet har oplyst en e-mailadresse til foreningen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Et eksemplar af det reviderede regnskab tilsendes medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen, således at den har forslaget i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning fra mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer (opgjort overensstemmende med de i § 9 anførte regler for stemmeafgivelsen). Indkaldelse efter sådan begæring sker på bestyrelsens foranstaltning inden 14 dage efter begæringens modtagelse og med mindst 8 dages varsel.

”Behandling af indkomne forslag”
Bestyrelsen forslår, at vedtægterne for Esbjerg City ændres som følger, idet bemærkes, at de konkrete ændringsforslag er markeret med kursiv:

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning og regnskabsaflæggelse, samt forelæggelse af budget for det følgende regnskabsår.
3. Fastsættelse af kontingent for det nye kontingentår.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Eventuelt.

§ 9. Afstemning og stemmeret:
Hvor intet andet særskilt er bestemt i disse vedtægter, kan afstemning foregå ved håndsoprækning, og afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed i forhold til de på mødet repræsenterede stemmer.

Skriftlig afstemning kan foretages efter dirigentens bestemmelse eller på begæring af mindst 3 på mødet fremmødte medlemmer.

Den kontingentgruppe, et medlem er placeret i, angiver det antal stemmer, medlemmet kan afgive (gruppe 1 = 1 stemme, gruppe 2 = 2 stemmer etc.).

Stemmeretten kan udøves af et medlem eller en af medlemmet skriftligt befuldmægtiget.
En befuldmægtiget kan højest stemme i henhold til 2 fuldmagter.

Det er en betingelse for udøvelse af stemmeretten, at vedkommende medlem ikke er i restance.

Bestyrelse

§10. Foreningens bestyrelse og ledelse: Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Centre, der betaler kontingent efter gruppe 9 og er beliggende i eller i tilknytning til bymidten, har fra førstkommende ordinære generalforsamling efter indmeldelsen i foreningen ret til at være repræsenteret i bestyrelsen med et bestyrelsesmedlem pr. center.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen under hensyntagen til repræsentation af gaderne i Esbjerg City. Af generalforsamlingen vælges endvidere, ligeledes under hensyntagen til repræsentationen af gaderne i Esbjerg City, to sideordnede suppleanter.

Valget gælder for to år. Idet de tilsluttede centre har krav på en repræsentant i bestyrelsen, jf. § 10.1., da afgår halvdelen af den resterende bestyrelse samt den ene suppleant på ulige årstal og den anden halvdel samt den anden suppleant på lige årstal. Ved første konstituering afgøres det ved lodtrækning hvilke mandater, der alene skal have et års varighed. Ved første konstituering efter foreningens første valg af suppleanter afgøres hvilket suppleantmandat, der alene skal have et års varighed. Genvalg kan finde sted.”

Bestyrelseshvervet er ulønnet. Aflønning kan dog ske, f.s.v. angår bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. I så fald skal vederlaget fremgå af det budget, der forelægges på generalforsamlingen, jvf. § 8 nr. 2.

Bestyrelsen afholder møde, når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen udøver den overordnede ledelse af foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen påser, at foreningens økonomiske anliggender varetages forsvarligt, og træffer beslutning om eksklusion af medlemmer på grund af kontingentrestance eller grov og/eller gentagne tilsidesættelse af hensynet til foreningens formål.
Bestyrelsen bemyndiges til at optage gæld (etablering af en kassekredit).

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte ad hoc udvalg og lade foreningen være repræsenteret i andre fora, der varetager opgaver med tilknytning til foreningens formål.
Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp til opnåelse af foreningens formål.

Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Prokura kan meddeles et bestyrelsesmedlem og/eller en af bestyrelsen ansat medarbejder.

Regnskab

§ 11 Regnskab: Foreningens regnskabsår er 1. april -31. marts, idet kontingentåret dog er 1. juli – 30. juni.
Foreningen vælger på den ordinære generalforsamling en ekstern reg. eller statsaut. revisor for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Vedtægtsændringer

§ 12 Vedtægtsændringer: Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer er repræsenterede på generalforsamlingen, og at vedtægtsændringen vedtages med et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de stemmeberettigede stemmer ikke repræsenteret, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, skal vedtægtsændringen forelægges på en ordinær eller en særlig i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvilken afholdes inden 14 dage, og hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de på mødet afgivne stemmer. Det skal af mødeindkaldelsen fremgå, at vedtagelse kan ske uden hensyn til antallet af fremmødte/repræsenterede stemmer.

Opløsning

§ 13. Opløsning og likvidation: Beslutning om foreningens ophør og opløsning sker efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Dog skal den generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning skal kunne vedtages, være indkaldt udelukkende med dette punkt på dagsordenen.
Den afgående bestyrelse forestår afviklingen af foreningens anliggender, eventuelt ved en særskilt i dette øjemed antaget likvidator. Et eventuelt likvidationsprovenue skal efter den afgående bestyrelses skøn anvendes til udsmykning og miljøforbedrende foranstaltninger i Esbjerg bymidte.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ordinær og ekstraordinære generalforsamlinger i Kongensgadeforeningen den 16.11.1976, 7.12.1976, 31.1.1979, 9.2.1979, 30.1.1986, 31.1.1990, 27.2.1990, 21.2.1995, 2.5.1995, 8.9.1998 og 15.9.1998, og Esbjerg City den 17.3.1999 og 5.4.2001.